แผนพัฒนาเยาวชนของโครงการ ECE.

 

จากประสบการณ์การพัฒนาเยาวชนของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล มีทั้งการออกสำรวจและให้ทุนเด็กยากจนในโครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา (กสศ.) การจัด English & Fun Camp และการจัด UCE. / ECE. มาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงวันนี้ก็นับเวลาย่างเข้าปีที่ 20 เราได้เห็นพัฒนาการของเด็กไทยมาโดยตลอด และมีรายละเอียดมากมาย คงพอสรุปได้สั้นๆ ว่า การศึกษาในระบบของไทยน่าจะมีปัญหา จึงทำให้พ่อแม่ของเด็กแต่ละคนต้องหาทางพัฒนาให้การศึกษาบุตรหลานด้วยตนเองอย่างจริงจัง

 

ไม่ว่าปัญหาของการศึกษาไทยจะมีรายละเอียดอย่างไร แต่เราพอสรุปได้ว่า ทุกวันนี้เด็กไทยอ่อนคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ

 

1.      ทำอะไรไม่เป็น ไม่อดทน และไม่รู้จักเอาตัวรอด (E.Q.)

2.      ขาดความคิดสร้างสรรค์

3.      พัฒนาการทางภาษาแย่ลงโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาไทย

4.      ไม่เข้าใจโลกตามความเป็นจริง

 

มูลนิธิฯ และโครงการเยาวชน อีซีอี. เป็นเพียงองค์กรเล็กๆ ที่ตั้งใจที่จะมีส่วนในการพัฒนาเด็กไทยไปตามอุดมการณ์ของเราซึ่งตรงกับการพัฒนาเยาวชนใน 4 ด้านข้างต้น ในวันนี้เราเห็นว่ามีความจำเป็นและจะต้องมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาเด็กไทยอย่างเป็นระบบมากกว่าแต่ก่อน เพื่อแก้ปัญหาความอ่อนด้อยของเด็กไทยดังกล่าว จึงสร้างหลักสูตรนอกระบบเป็นบันได 3 ขั้น โดยเน้นพัฒนาการของเด็กไทยให้เหมาะสมตามวัย ดังนี้

ขั้นที่ 1          ช่วงอายุระหว่าง 6-15 ปี  

  • ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและฝึกการใช้ภาษาไทยให้คล่องๆ
  • ปูพื้นฐานความกล้าแสดงออก
  • ปูพื้นฐานการพัฒนา E.Q.
  • ปูพื้นฐานการคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดในสิ่งใหม่ๆ และการคิดนอกกรอบ

 

ขั้นที่ 2        ช่วงอายุระหว่าง 7-17 ปี

  • ยกระดับภาษาอังกฤษในขั้นปูพื้นฐานให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นโดยการนำภาษาอังกฤษที่ร่ำเรียนมา ไปใช้พูดคุยกับชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง
  • ยกระดับความกล้าแสดงออกในภาคปฏิบัติยิ่งขึ้น
  • ยกระดับการเข้าใจสิ่งแวดล้อมจริงรอบตัวตามความเป็นจริงมากขึ้น
  • ดลองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จากความคิดตนเอง และเรียนรู้ถูกผิดจากสิ่งทึ่ตนเองทำ

 

ขั้นที่ 3          ช่วงอายุระหว่าง 10-22 ปี

เมื่อเยาวชนผ่านการฝึกฝนตามแผนขั้นที่ 1-2 มาแล้ว ถือได้ว่า หัวเชื้อด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความกล้าแสดงออก การรู้จักสภาพสิ่งตามความเป็นจริง ตลอดจนการรู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งพร้อมที่จะต่อยอดความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งใหม่ๆ เหล่านั้น ขึ้นเป็นความคิดนอกกรอบได้มีอยู่ในเยาวชนแล้ว ขั้นต่อไปจึงเป็นการท้าทาย (Challenge) หัวเชื้อเหล่านั้นให้เติบโตขึ้นจากประสบการณ์จริงที่เด็กจะต้องเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศที่ห่างไกลประเทศไทย ห่างไกลครอบครัว (พ่อแม่พี่น้อง) จะต้องดำรงชีวิตด้วยตนเองในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ในสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยมีการให้ความรู้ตัวอย่างประสบการณ์ และสิ่งที่จะพบ ตลอดจนปัญหาที่จะเจอและทางแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ ผู้มีประสบการณ์แก่เยาวชนก่อนไป ซึ่งสิ่งที่เยาวชนจะประสบพบในต่างแดน เยาวชนจะต้องนำเอาพื้นฐานภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความกล้าแสดงออก การเรียนรู้สรรพสิ่งตามความเป็นจริง และการคิดนอกกรอบมาใช้ เพื่อเอาตัวให้รอดและพัฒนาตนเองจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นให้ได้

 

เยาวชนจะถูกกำหนดให้มีหน้าที่ในการนำวัฒนธรรมไทยไปแสดงยังต่างประเทศ โดยการคิดเอง ทำเอง รับผิดชอบเอง ร่วมกับเพื่อนจากทั่วประเทศ กลุ่มละ 15-20 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถให้ความช่วยเหลือเยาวชนด้านภาษาอังกฤษและประสบการณ์ชีวิต เดินทางไปอยู่ด้วยตลอดโครงการ ซึ่งในแผนขั้นนี้จำเป็นต้องเรียนรู้ในหลายๆ ประเทศ เพื่อความชำนาญของเยาวชน และการปรับตัวเรียนรู้ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเรากำหนดเป้าหมายไว้ 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์และระยะเวลาแตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความตั้งใจและความสนใจของเยาวชนแต่ละคน แน่นอนว่าในขั้นนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยมีสถานการณ์ฝึกฝนความกล้าแสดงออกอย่างจริงจังในระดับระหว่างประเทศ การมีสังคมเพื่อนระดับประเทศและระดับนานาชาติ ย่อมเป็นการสร้างโอกาสที่กว้างขวางขึ้น และการได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ ในประเทศอื่น ย่อมเป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไปในตัว โดยที่การทำกิจกรรมเรายังเน้นเรื่องความปลอดภัยของเยาวชนเป็นหลัก เช่นเดียวกับ 2 โครงการแรก

 

ในขั้นนี้เราจัดในชื่อ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE. ซึ่งจะมีการเดินทางไปทำกิจกรรมในต่างประเทศปีละ 2 ครั้ง ช่วงปิดเทอมกลางเดือนตุลาคม และปิดเทอมฤดูร้อนเดือนเมษายนของทุกปี

 

ในขณะนี้ กิจกรรมทั้ง 3 ขั้นมีการเปิดรับสมัคร ดังนี้

 

ขั้นที่ 1  โครงการ English & Fun Camp Level 1

 

 

ขั้นที่ 2  โครงการ English & Fun Camp Level 2

 

 

ขั้นที่ 3  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE.

 

เปิดรับสมัครสอบช่วงเดือนตุลาคม

สอบต้นเดือน พฤศจิกายน

 

เป็นรอบเดินทาง เดือนเมษายน ปี 2561
ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา