สืบเนื่องจากกิจกรรมของโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักของต่างประเทศและในประเทศซึ่งผลงานได้ประจักษ์ชัดถึงความสำเร็จตามวัตถุประสงค์คือการพัฒนาความกล้าพูดภาษาอังกฤษ ความกล้าแสดงออกของ เยาวชนไทยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนต่างประเทศและระหว่างองค์กรไทยกับองค์กรต่างประเทศ จากความพยายามในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นทำให้โครงการอีซีอี. ได้รับทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่จะมอบให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น และหนึ่งในโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นคือโครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริงซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะชำระค่าใช้จ่ายในราคาต่ำกว่าทุนซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาทั่วไปประมาณ 45,000 บาท สำหรับระยะเวลา 7 สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องชำระเงินอื่นใดอีก ในขณะอยู่ต่างประเทศ (โปรดตรวจสอบราคากับองค์กรอื่นก่อนตัดสินใจ)

 

     จากประสบการณ์การทำงานของโครงการทำให้เห็นปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยที่ถูกวางพื้นฐานไว้ผิดพลาด เช่นการเน้นการเรียนไวยากรณ์มากเกินไป โดยไม่ได้เน้นการเรียนเพื่อนำไปใช้ได้จริงจึงทำให้เยาวชนไทยจำนวนมากเก่งแต่ทำข้อสอบ แต่ไม่สามารถสื่อสารได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เป็นที่มาของโครงการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จริง (USE.)

 

     โครงการ USE. แตกต่างจากการไปเรียนภาษาอังกฤษกับองค์กรอื่นตรงที่เราไปเรียนกันในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของรัฐ ระดับอุดมศึกษา มิใช่โรงเรียนสอนภาษา ดังนั้นจึงมีความปลอดภัย การสอนได้มาตรฐานถ้าเรียนครบตาม course ของมหาวิทยาลัยแล้วสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือ diploma ได้เลย นักศึกษาที่เรียนอยู่จะเป็นนักศึกษาของประเทศนั้น และมาจากทั่วโลก เป็นบรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง อุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยและมากมาย ที่สำคัญมีค่าใช้จ่ายประหยัดที่สุด

 

     โครงการ USE. มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการให้ถึงระดับสื่อสารได้จริงในระดับหนึ่ง ดังนั้นเนื้อหาของโครงการฯ จึงเป็นการเน้นที่การเรียนภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนและฝึกฝนการใช้ในสถานการณ์จริงเป็นสำคัญ โดยเป็นการเรียนและการฝึกฝนที่เข้มข้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวผู้เข้าร่วมโครงการจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามตารางการเรียนอย่างเคร่งครัด ในกรณีนี้ผลสำเร็จของการเรียนนอกจากจะขึ้นอยู่กับโครงการแล้วยังขึ้นอยู่กับ ความตั้งใจ ความร่วมมือและพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย มีอาจารย์คนไทยดูแล 1 คน ต่อกลุ่ม การเรียนการสอนจะประกอบด้วย การเรียนใน class และกิจกรรมฝึกภาษา

     - เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย ทางโรงเรียนจะจัดให้มีกิจกรรม กีฬา ดนตรี การแสดง และทัศนศึกษา
     - Social activities และ Half day and full day excursions (กรณีแยกเรียนอาจต้องงด Excursions บางวัน)
     - พักกับ Host family เจ้าของภาษา

 

กำหนดเวลาเดินทาง: 29 มี.ค. - 15 พ.ค. 59 (โดยประมาณ) 

สถานที่: ประเทศอังกฤษ

ระยะเวลา: 7 สัปดาห์

จำนวนที่รับสมัคร: 25 คน

เวลารับสมัคร:  วันนี้ถึง 4 ธันวาคม 2558

 

ระเบียบการ      ใบสมัคร 

หนังสือรายงานตัว

หมายเหตุ : ไม่มีค่าธรรมเนียมโครงการ