โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3 สัปดาห์

รุ่นเดือนตุลาคม 2562

           จากประสบการณ์การทำงานในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มากว่า 24 ปี พบว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แท้จริงเป็นประโยชน์มากต่อประเทศชาติและเยาวชนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะในด้านเพิ่มเติมประสบการณ์ชีวิตให้เยาวชนสามารถพึ่งตนเองได้ มองโลกกว้างขึ้น กลายเป็นคนรักที่จะมีอนาคตที่ดี รู้จักเสียสละ รู้จักการปรับตัว และแก้ปัญหาของตัวเองได้ ฯลฯ ในท่ามกลางโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงมากมาย หากเยาวชนมีโลกกว้าง สามารถพึ่งตนเอง ย่อมนำพาตนไปสู่โอกาสที่ดีได้  การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเส้นทางเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสามารถดังกล่าวได้ หากเยาวชนตั้งใจทำตามกิจกรรม ไม่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ของโครงการก็จะสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกคนมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังความสามารถ

          ด้วยประโยชน์อันมากมายดังกล่าว โครงการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล (Thai-Universal Culture & Education Fund) จึงตั้งใจจัดทำโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนในแนวทางดังกล่าว ได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลักการสำคัญคือ ความปลอดภัย ประหยัด มีประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมไทยโดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเยาวชนขณะอยู่ต่างประเทศตลอดโครงการ โครงการฯยังได้มอบทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในทุกลำดับที่สอบได้อีกด้วย

           เยาวชนอีซีอี. จะต้องเดินทางไปศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาของชาวต่างชาติตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมของไทยโดยพำนักร่วมกับครอบครัวของประเทศนั้นๆ เพื่อการปรับตัวเข้ากับสังคมของต่างประเทศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวต่างชาติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบมากขึ้น อดทน รู้จักแก้ปัญหาของตนเอง กล้าพูดภาษาอังกฤษและมีภาวะการเป็นผู้นำ

           อย่างไรก็ดี การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ มีความจำเป็นต้องมีวิธีการคัดกรองจุดประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการของผู้สมัครตลอดจนวัดความสามารถทางภาษาและประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนและทำให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปโดยราบรื่น  ผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (วิชาวัดความเหมาะสมมีสอบที่นี่แห่งเดียว)  และผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วย

           โครงการฯ จะเป็นผู้จัดหาสถานศึกษาในต่างประเทศในการทำกิจกรรม จัดหาตั๋วเครื่องบิน และดำเนินการขั้นตอนอื่นๆแทนผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครสามารถเดินทางไปทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯภายในจำนวนค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครสอบได้และยินดีจ่ายเพื่อการนี้  โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเอง  (ดูรายละเอียดหน้า 3) และผู้สมัครจะต้องชำระคือค่าธรรมเนียมในการประสานงานของโครงการ   ดังนั้น ก่อนเข้าร่วมโครงการผู้สมัครจะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ กิจกรรมของโครงการให้ชัดเจน  ผู้สมัครควรเปรียบเทียบราคา และกิจกรรมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดไปต่างประเทศอื่นๆก่อน  หากเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการ ECE จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและคุ้มค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระจึงค่อยรายงานตัวเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจของตนเอง

สถานที่: ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

ระยะเวลา: 3 สัปดาห์

จำนวนที่รับสมัคร:

  • New Zealand 3 สัปดาห์ จำนวน 90 ลำดับ

  • England 3 สัปดาห์ จำนวน 90 ลำดับ

  • Australia 3 สัปดาห์ จำนวน 40 ลำดับ

เวลารับสมัคร:

กรุงเทพ วันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ต่างจังหวัด วันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

วันสอบ: วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 9:00-11:30 น.

สถานที่สอบ:

  • ส่วนกลาง - สอบที่กรุงเทพฯ โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

  • ต่างจังหวัด - สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

 ประกาศผลสอบวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 

ระเบียบการ  ใบสมัคร

หนังสือรายงานตัว