ECE เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เรียนรู้โลกกว้าง โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นสื่อ กว่า 22 ปี ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสาเร็จอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ ทาให้การใช้ชีวิตและวิธีคิดของเยาวชนเปลี่ยนไป ห่างไกลธรรมชาติชีวิตจริงมากขึ้น การเปลี่ยนไปของสังคมยังนามาซึ่งภัยจากข้อมูลไม่จริงในสังคมสมัยใหม่ ทาให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นทั้งประตูสู่โอกาสและวิกฤตได้ในขณะเดียวกัน ECE จึงเห็นว่าควรกระตุ้นให้เยาวชนไทยที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อความสาเร็จสู่โลกกว้างได้ตระหนักและสนใจพัฒนาประสบการณ์ในชีวิตจริงไปพร้อมกันเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันภัยในยุคใหม่ไว้ด้วย ในครั้งนี้ ECE รับการจัดสรรทุนจากกองทุนฯเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้สอบได้คะแนนสูงเพื่อเป็นรางวัลกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจพัฒนาประสบการณ์ชีวิตให้มากขึ้น

 

     ECE จึงจัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนที่สนใจได้ประเมินตนเองในวิชาภาษาอังกฤษและทักษะความคิดกับประสบการณ์ชีวิตเพื่อใช้ประกอบการวางแผนอนาคตของตนเองต่อไป เยาวชนที่สนใจต้องทาข้อสอบทั้งสองวิชา คือ 

  1. ข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน 
  2. ข้อสอบวัดทักษะการใช้ความคิดและประสบการณ์ชีวิต 100 คะแนน

การสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ มัธยมต้น และมัธยมปลายรวมกับอาชีวศึกษา 

การประกาศผลจะประกาศผลคะแนนแต่ละวิชา คะแนนรวม และจัดลาดับคะแนนรวมเทียบกับผู้เข้าสอบทุกคนที่มาจากทั่วประเทศเพื่อเยาวชนจะได้ใช้เปรียบเทียบความรู้และศักยภาพของตนว่าอยู่ระดับใด

เยาวชนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับและรางวัลชมเชยอีก 20 ลำดับ ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

อันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 ทุน

อันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาท จำนวน 2 ทุน

อันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 3 ทุน

รางวัลชมเชย จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ ECE จะจัดส่งโดยโอนให้ทางธนาคาร

( ผู้ที่ได้รับทุนข้างต้น ใช้สิทธิขอรับทุนได้ ภายใน 90 วัน นับแต่วันประกาศผล )

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลายกับอาชีวศึกษา (ข้อสอบแยกตามระดับ) 
  • เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และยินดีมาสอบตามกำหนด

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ ECE จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นโดยสามารถนาทุนดังกล่าวมาหักลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ECE ได้เพิ่มเป็น 2 เท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ โดยสามารถหักลดได้ในงวดแรก เช่น สอบได้อันดับที่ 1 ได้รับทุน 5,000 บาท จะหักเป็นส่วนลดได้ 10,000 บาท

 

เวลารับสมัคร: วันนี้ถึง 17 สิงหาคม 2561

ด่วน!! ขยายรับสมัครสอบส่วน ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
โดยยื่นใบสมัครที่สำนักงาน ECE

วันสอบ: 25 สิงหาคม 2561 เวลา 9:00-11:30 น.
 

สถานที่สอบ:

  • ส่วนกลาง - สอบที่กรุงเทพฯ โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
  • ต่างจังหวัด - สอบที่โรงเรียนศูนย์สอบทั่วประเทศ

 

ประกาศผล: 1 ตุลาคม 2561

 กรุงเทพฯ   ระเบียบการ   ใบสมัคร-กทม.

ต่างจังหวัด   ระเบียบการ   ใบสมัคร-ต่างจังหวัด