การแสดงวัฒนธรรมไทย
เยาวชนอีซีอี รุ่น 45 ประเทศอังกฤษ