โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Education & Cultural Exchange)  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ 43 ซอยวิภาวดี-รังสิต 16/25  ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์ 02-690-0375-7  โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-สากล ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิกับกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี 2537  

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ECE)  คือต้องการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความอดทน รักความก้าวหน้า มีเพื่อนและมีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ที่สำคัญที่สุด คือเป็นคนที่พึ่งตนเองได้ กิจกรรมของโครงการจึงมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกฝนเรียนรู้ และลงมือทำด้วยตนเองตลอดโครงการ ตั้งแต่การเตรียมตัวในประเทศไทย  มีการประชุมกลุ่ม เพื่อให้เยาวชนร่วมกันระดมสมองในการช่วยกันคิด ช่วยกันทำกิจกรรมเผยแผ่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ  ผ่านการใช้ภาษาอังกฤษและใช้ชีวิตกับเจ้าของภาษาหรือคนในท้องถิ่นของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา ในช่วงปิดเทอม เป็นระยะเวลา 3 , 5 , 7 หรือ 9 สัปดาห์  โดยมีอาจารย์ผู้นำกลุ่มอยู่ด้วยตลอดเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อย คอยให้คำปรึกษา การที่เยาวชนมีโอกาสลงมือทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง จะทำให้ได้ประสบการณ์ ได้ความสามารถ และทำให้กลายเป็นเยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป พร้อมก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน นอกจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาษาอื่นๆ ด้วย เช่น ภาษาจีนแมนดาริน ที่เราก็จัดให้เยาวชนไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนในประเทศไต้หวันในลักษณะเดียวกัน  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียด คือ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย(Thai Exhibition) การแสดงวัฒนธรรมไทย (Thai Presentation) และการจัดเลี้ยงอำลาเพื่อขอบคุณโรงเรียน ครู อาจารย์ เพื่อนๆ และครอบครัว ที่เรียกว่า (Thai Night หรือ Farewell Party)  ซึ่งนอกจากจะทำให้เยาวชนไทยได้ฝึกความกล้าพูด กล้าแสดงออกแล้ว เยาวชนไทยยังจะได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่พวกเขาไปทำกิจกรรมด้วย

นอกจากการส่งเยาวชนไทยไปเรียนรู้และทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศแล้ว  โครงการฯ ก็รับนักเรียนจากต่างประเทศมาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการประสานงานและร่วมมือกันระหว่างโครงการฯ และโรงเรียนในต่างประเทศโดยคิดค่าใช้จ่ายในราคาต้นทุน  ที่ผ่านมาโครงการได้มีโอกาสดูแลคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอังกฤษ  นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย อยู่เนืองๆ            

 

******************************************************************